வான்படை தளபதி கேணல் சங்கர் – Col Shankar

Commander-of-Airwing-Col-Shankar

Col Shankar 2 Col Shankar 3 Col Shankar 5 Col Shankar 6 Col Shankar 7 Col Shankar 8 Col Shankar 9 Col Shankar 10 Col Shankar 11 Col Shankar Colonel-Shankar-2 shankar_norway_meeting

%d bloggers like this: