மாவீரர்கள் விம்பங்கள் » Lt.Col.Amma

Head of Logistics & Supply Unit
Lieutenant Colonel Amma – Anpu
Vaithiyalingam Thiruketheeswaran
Thirunelveli
Jaffna
Tamil Eelam

Advertisements
Comments Off on Lt.Col.Amma