மாவீரர்கள் விம்பங்கள் » Lt.Col.David

Lieutenant Colonel David
Christopher Anthony Mariadas
Polikandy
Jaffna
Tamil Eelam

Lieutenant Colonel David
Christopher Anthony Mariadas
Polikandy
Jaffna
Tamil Eelam

Advertisements
Lieutenant Colonel Gracy
Kanapathypillai Gobalapillai
Vaddakachchi
Kilinochchi
Tamil Eelam
%e0%ae%85%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%9a%e0%af%8d%e0%ae%9a%e0%ae%bf-%e0%ae%85%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%a3%e0%ae%be
Comments Off on Lt.Col.David