மாவீரர்கள் விம்பங்கள் » Lt.Col.Sooddi

Lieutenant Colonel Sooddi
Sinnathamby Rasuselventhiran
Kerudavil
Chavachcheri
Jaffna
Tamil Eelam

Advertisements
Comments Off on Lt.Col.Sooddi