மாவீரர்கள் விம்பங்கள் » Lt.Col.Thiruvadi

Lieutenant Colonel Thiruvadi - Gamini
Mahadeva Kulendrarajah
Mulliyavalai
Mullaitheevu
Tamil Eelam

Lieutenant Colonel Thiruvadi – Gamini
Mahadeva Kulendrarajah
Mulliyavalai
Mullaitheevu
Tamil Eelam

Advertisements
Head of Logistics & Supply Unit
Lieutenant Colonel Amma - Anpu
Vaithiyalingam Thiruketheeswaran
Thirunelveli
Jaffna
Tamil Eelam
%e0%ae%85%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%9a%e0%af%8d%e0%ae%9a%e0%ae%bf-%e0%ae%85%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%a3%e0%ae%be
Comments Off on Lt.Col.Thiruvadi