எல்லாளன் நடவடிக்கை கரும்புலிகள்

வவுனியா ராடர் தளம் மீது தாக்குதல் கரும்புலிகள்

கரும்புலிகள்/black tigers /warriors