எல்லாளன் நடவடிக்கை கரும்புலிகள்

வவுனியா ராடர் தளம் மீது தாக்குதல் கரும்புலிகள்

Eelam worriors/தானைத் தலைவர்கள்

leader_20090610001leaers of tamil

prabhakaran family /தலைவரின் குடும்ப படங்கள்