2008 ம் ஆண்டு ஆனி மாதம் காவியமான மாவீரர்கள்

2007 ம் ஆண்டு ஆனி மாதம் காவியமான மாவீரர்கள்

2008 ம் ஆண்டு வைகாசி மாதம் காவியமான மாவீரர்கள்

2008 ம் ஆண்டு சித்திரை மாதம் காவியமான மாவீரர்கள்

2007 ம் ஆண்டு சித்திரை மாதம் காவியமான மாவீரர்கள்

2008 ம் ஆண்டு பங்குனி மாதம் காவியமான மாவீரர்கள்