ஆனந்தபுர விடிவெள்ளிகள்

கேணல் சாள்ஸ் அன்ரனி/Col Charles Anthony

Col-Charles-Anthony charles-anthony

charles-anthony 5Charles-Anthony-prabakaran Charles-Anthony-prabakaran-2 Charles-Anthony-prabakaran-3 Charles-Anthony-thuvaraka charles-antony-4 Prabaharan-–-family prabhakaran-family-1 prabhakaran-family-2

பிரிகேடியர் மணிவண்ணன்/Brigadier Manivannan

Brigadier Manivannan manivannan mannivannan 2

பிரிகேடியர் விதுசா/Brigadier Vidusha

Brigadier-Vidushavidusha theepan leaders bricadiar_balraj_ vidusha-thurka theepan vidusha thurka praba thalapathikal makalir 2009 vithusa_1 vithusa_3 vithusa_4 Brigadier-Vidusha1  brigadier vidusa 1 brigadier vidusa.thurka brigadier thurga vidusaBrigadier Balraj Brigadier Balraj Brigadier Balraj Brigadier Balraj Col. Yarlini (Vithusha), Special Commander of the Malathi Women Regiment of the LTTE, hoisting the flag at the sports event. LTTE leaders commemorating  Black Tigers 1maveerar day 2005 Bri Vidusha

பிரிகேடியர் துர்க்கா/Brigadier Thurkka

Brigadier-ThurkkaBrigadier Thurkka 3 Brigadier Thurkka 2 theepan vidusha thurka praba thalapathikal makalir 2009 BrigadierThurkka ,prabakaranbricadiar_balraj_ vidusha-thurka brigadier vidusa.thurka brigadier thurga vidusa brigadier thurga thalaivarLTTE leaders commemorating  Black Tigers 1

பிரிகேடியர் சசிக்குமார்/Brigadier-Shashikumar

Brigadier Shashikumar brigadier sashikumar Brigadier Sasikumar & Col Vasanthan 2 Brigadier Sasikumar & Col Vasanthan 3 Brigadier Sasikumar & Col Vasanthan Brigadier Sasikumar  maveerar day 2005  Bri Sasikumar maveerar day 2005Brigadier Shashikumar 2 Sasikumar presenting awards theepan_Banu

Balraj with fellow commanders Sasikumar master and Soosai during the first LTTE operation on EPS base in 1991

கேணல் வசந்தன்/Col-Vasanthan

Col-Vasanthancanel_vasanthan_elllaalan Col-Vasanthan-5 Col-Vasanthan-3 Col-Vasanthan-2 Col-Vasanthan1 Brigadier-Sasikumar-Col-Vasanthan-3 Brigadier-Sasikumar-Col-Vasanthan-2 Brigadier-Sasikumar-Col-Vasanthan

Col Vasanthan 3 Col Vasanthan 2