2007 ம் ஆண்டு புரட்டாசி மாதம் காவியமான மாவீரர்கள்

2007 ம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் காவியமான மாவீரர்கள்

2008 ம் ஆண்டு ஆடி மாதம் காவியமான மாவீரர்கள்

2007 ம் ஆண்டு ஆடி மாதம் காவியமான மாவீரர்கள்